Stadgar

STADGAR för OA – Anonyma Överätare
Sveriges Serviceråd

Stadgar utifrån beslut på SSR-möte 2019-11-16 (Utskriftvänlig version)

§1 – NAMN
Namnet på den här organisationen ska vara OA – Anonyma Överätare
Sveriges Serviceråd, hädanefter kallad SSR.

§2 – SYFTET med SSR

Sektion 1 – Syfte
a) Att tjäna som det samlade gruppsamvetet inom OA Sverige
b) Att agera som beskyddare av De Tolv Stegen och De Tolv Traditionerna
c) Att främja enighet och kommunikation inom OA Sverige
d) Att göra OA-rörelsen känd för alla i Sverige, att sprida budskapet enligt De Tolv Stegen och De Tolv Traditionerna och att företräda OA inför allmänhet och myndigheter

Sektion 2 – De Tolv Stegen (enl. OA Inc., Bylaws, subpart B)
De Tolv Stegen föreslås som en metod för att tillfriskna i OA:s gemenskap.

De Tolv Stegen är:
1. Vi erkände att vi var maktlösa inför mat – att våra liv hade blivit ohanterliga.
2. Vi kom till tro på att en kraft starkare än oss själva kunde ge oss vårt förstånd tillbaka.
3. Vi beslöt att lägga vår vilja och våra liv i händerna på Gud, såsom vi uppfattade honom.
4. Vi gjorde en sökande och oförskräckt moralisk inventering av vårt eget jag.
5. Vi erkände inför Gud, oss själva och en annan människa den exakta innebörden av våra fel.
6. Vi var helt och hållet beredda att låta Gud avlägsna alla dessa karaktärsfel.
7. Vi bad honom ödmjukt att avlägsna våra brister.
8. Vi gjorde upp en förteckning över alla personer som vi hade gjort illa och blev villiga att gottgöra dem alla.
9. Vi gottgjorde dessa människor så långt det var oss möjligt utom då det kunde skada dem eller andra.
10. Vi fortsatte vår självrannsakan och då vi gjorde fel erkände vi det genast.
11. Vi sökte genom bön och meditation att förbättra vår medvetna kontakt med Gud, så som vi uppfattade honom, varvid vi endast bad om insikt om Guds vilja med oss och om styrkan att utföra den.
12. När vi som en följd av dessa steg hade haft ett inre uppvaknande, försökte vi föra detta budskap vidare till tvångsmässiga överätare och att praktisera dessa principer i alla våra angelägenheter.

Sektion 3 – De Tolv Traditionerna (enl. OA Inc., Bylaws subpart B)
De Tolv Traditionerna föreslås som ett sätt för OA-gruppen att fungera.

De Tolv Traditionerna är:
1. Vår gemensamma välfärd bör komma i första hand; personligt tillfrisknande är beroende av sammanhållningen i OA.
2. För vår grupps syfte finns bara en högsta auktoritet – en kärleksfull Gud, så som Han kommer till uttryck i vårt gemensamma gruppsamvete. Våra ledare är endast betrodda tjänare, de styr oss inte.
3. Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.
4. Varje grupp bör vara självstyrande förutom i angelägenheter som rör andra grupper eller OA som helhet.
5. Varje grupp har endast ett huvudsyfte – att föra dess budskap vidare till den tvångsmässiga överätare som fortfarande lider.
6. En OA-grupp bör aldrig gå i borgen för, finansiera eller låna ut OA:s namn till någon närbesläktad sammanslutning eller utomstående företag, annars kommer problem med pengar, egendom och prestige att skilja oss från vårt huvudsyfte.
7. Varje OA-grupp bör vara helt självförsörjande och vägra ta emot bidrag utifrån.
8. Anonyma Överätare bör för alltid förbli icke professionella, men våra servicecentra kan anställa personal för särskilda uppgifter.
9. OA, som sådant, bör aldrig organiseras; men vi kan tillsätta styrelser och kommittéer som är direkt ansvariga inför dem de tjänar.
10 .Anonyma Överätare har ingen åsikt i någon yttre angelägenhet; alltså bör OA:s namn aldrig dras in i offentliga tvister.
11. Vår policy för kontakt med allmänheten är baserad på attraktion snarare än på propaganda; vi måste alltid behålla personlig anonymitet i förhållande till press, radio, filmer, television och andra offentliga kommunikationsmedium.
12. Anonymitet är den andliga grundvalen för alla dessa principer och påminner oss ständigt om att ställa principer före personligheter.

Sektion 4 – De Tolv Grundprinciperna för Service inom OA (enl. OA, Inc.,
Bylaws, subpart B)
De Tolv Grundprinciperna för service föreslås som ett sätt att arbeta inom
OA:s servicestruktur.

De Tolv Grundprinciperna är:
1. Enighet. Det yttersta ansvaret och bestämmanderätten för OA:s Världsservice ligger hos det sammanlagda samvetet för hela vår gemenskap.
2. Samvete. OA-grupperna har delegerat den aktiva driften av vår världsservice till Världsservicekonferensen: därför är Världsservicekonferensen röst, auktoritet och gällande samvete för OA som helhet.
3. Förtroende. En beslutanderätt som grundas på förtroende möjliggör ett effektivt ledarskap.
4. Jämlikhet. Rätten att medverka garanterar lika möjligheter för alla i beslutsprocessen.
5. Hänsyn. Enskilda personer har rätt att överklaga och lägga fram förslag för att säkerställa att deras åsikter och personliga klagomål noggrant kommer att övervägas.
6. Ansvar. Världsservicekonferensen har anförtrott det huvudsakliga ansvaret för förvaltandet av OA Anonyma Överätare till Förtroenderådet.
7. Balans. Förtroenderådets juridiska rättigheter och skyldigheter har beviljats genom OA:s stadgar del A. Världsservicekonferensens juridiska rättigheter och skyldigheter har beviljats genom tradition
och OA:s stadgar del B.
8. Delegering. Förtroenderådet har delegerat ansvaret att förvalta OA:s världsservicekontor till dess arbetsutskott.
9. Kompetens. Skickliga och betrodda tjänare, tillsammans med sunda och lämpliga metoder för att välja dessa, är oumbärliga för en effektiv verksamhet på alla servicenivåer.
10. Tydlighet. Serviceansvaret balanseras genom omsorgsfullt definierade servicebefogenheter, följaktligen undviks dubbelarbete.
11. Ödmjukhet. Världsservicekontorets förtroendevalda administration bör alltid få hjälp av de bästa bland arbetsutskott, anställda och konsulter.
12. Riktlinjer.
Den andliga grundvalen för service i OA säkerställer:
a. Osjälviskhet. Att ingen OA-kommitté eller serviceorgan någonsin kommer att ha vådligt mycket tillgångar eller makt
b. Realism. Att nödvändiga driftskostnader, samt en tillräcklig reserv, ska vara OA:s väl övervägda ekonomiska princip
c. Representation. Att ingen OA-medlem någonsin ska placeras på en position som ger befogenhet utan kompetens
d. Dialog. Att alla viktiga beslut ska fattas genom diskussion, omröstning och, då det är möjligt, genom stark enhällighet
e. Medkänsla. Att ingen servicehandling någonsin ska vara personligt straffande eller en uppmaning till offentlig tvister och
f. Respekt. Att ingen servicekommitté eller serviceråd i OA någonsin ska ha någon styrande funktion och att var och en alltid ska förbli demokratisk i tanke och handling.

Notera att ändringar av De Tolv Stegen, De tolv Traditionerna och De Tolv Grundprinciperna för
service inom OA ej får genomföras av SSR.

§3 – GRUPPER
Sektion 1 – DEFINITION AV EN GRUPP
En grupp definieras (enl. OA, Inc., Bylaws, subpart B, §5, sektion 1) utifrån följande kriterier:
1. Som grupp träffas man för att praktisera OA:s Tolv steg och Tolv traditioner, vägledda av de Tolv grundprinciperna för service.
2. Alla som har en önskan att sluta äta tvångsmässigt är välkomna i gruppen.
3. Ingen medlem tvingas till några åtgärder för att förbli medlem eller för att få tala (dela på ett möte).
4. Som grupp har man ingen annan samhörighet än OA.
5. Gruppen har registrerat sig som OA-grupp på Världservicekontoret (WSO).

Sektion 2 – GRUPPEN SOM IDEELL FÖRENING
A. En OA-grupp har möjlighet att registrera sig som ideell förening hos Skatteverket. Detta är helt frivilligt. OA-grupper som väljer att registrera sig som ideell förening får ett organisationsnummer och räknas som en juridisk person. OA-gruppen kan därmed inneha ett bankkonto, swish med mera för gruppens räkning.
B. För att registrera sig hos Skatteverket krävs att OA-gruppen upprättar stadgar. Dessa stadgar får inte strida emot SSR:s stadgar och OA Inc., Bylaws. I OA-gruppens stadgar ska det tydligt framgå att föreningens främsta syfte är att föra budskapet om tillfrisknande från tvångsmässigt ätande vidare genom OA:s Tolv steg och Tolv Traditioner, vägledda av de Tolv Grundprinciperna för OA service, se §2 i dessa stadgar

§4 – MEDLEMSKAP MEDLEMMAR i SSR
Sektion 1 – Medlemskap med rätt att uttala sig och med rösträtt
A. SSR-styrelsen
B. Medlemmar som är valda eller utsedda att utföra vissa speciella uppgifter t.ex. ordföranden i kommittéer.
C. Gsr som blivit valda som sådana i sina respektive grupper.

Sektion 2 – Kvalifikationer för gruppers medlemskap i SSR
OA-grupper registrerar sig formellt hos WSO och kan därmed sända valda
representanter till SSR-möten.

OA-grupp se §3 sektion 1

Sektion 3 – Gruppservicerepresentant
A. En gsr är gruppens förtroendevalda representant i SSR och har därmed rösträtt. I den händelse att GSR inte kan delta i SSR-mötet, kan gruppen utse en ersättare.
B. SSR-representanter GSR ska väljas för villighet att tjäna, förpliktande att leva efter De Tolv Stegen och De Tolv Traditionerna och ska ha minst sex månaders abstinens. Detta är SSR:s rekommendationer. Går de ej att uppfylla rekommenderar SSR att gruppen utser den person som gruppen anser vara lämpligast för uppdraget.
C. Huvudansvaret för gsr eller dess ersättare är att vara en förbindelselänk mellan SSR och gruppen och se till att all information som gäller SSR blir tillgänglig och på anmodan läses upp högt för gruppen. Detta innebär att gsr ansvarar för att göra sina kontaktuppgifter tillgängliga för SSR.

Sektion 4 – Medlemskap med rätt att uttala sig men utan rösträtt kan vara:
A. Anställd.
B. Varje medlem i OA-gemenskapen som inte i vederbörlig ordning är
vald till gsr eller vice gsr.

§5 – STYRELSE
Sektion 1 – SSR-styrelsen
A. Ska bestå av minst en ordförande, en sekreterare och en kassör.
B. Bör inkludera sådana serviceposter som världsservicerepresentant, region-9-representant och olika kommittéordföranden.
C. Uppdrag ska regleras av SSR:s policy, som fastställs på servicekonferensen för ett år i taget och SSR:s arbetsbeskrivningar (sektion 6).
D. Ska tjäna som verkställande styrelse

Sektion 2 – Nomineringar till SSR-styrelsen
A. Vid nyval och omval ger SSR-styrelsen valberedningen i uppdrag att nominera lämpliga kandidater för respektive post.
B. Enskilda medlemmar och grupper kan framlägga förslag på lämpliga kandidater vid valtillfälle.

Sektion 3 – Kvalifikationer
A. Arbetat med De Tolv Stegen.
B. God kännedom om De Tolv Traditionerna.
C. Minst 1 års abstinens för ordförande, sekreterare och kassör samt minst 6 månaders abstinens för kommittéordförande.
D. Regelbunden närvaro i en OA-grupp för en period av 2 år och att ha varit gsr i 1 år.
E. Världsservicerepresentanten (oavsett om denne är medlem av styrelsen eller ej) ska ha de kvalifikationer och uppfylla de krav som beskrivs och definieras i Overeaters Anonymous, Inc. Bylaws, Subpart
B, och uppfylla de krav för valbarhet till styrelsen i §5, Sektion 4, i dessa stadgar.
F. Region 9- representanten (oavsett om denne är medlem av styrelsen eller ej) ska ha de kvalifikationer och uppfylla de krav som beskrivs och definieras i Region # 9 stadgar och uppfylla de krav för valbarhet till styrelsen som anförs i §5,
Sektion 4, i dessa stadgar.

Sektion 4 – Valmetod
A. Val till ordförande, sekreterare och kassör samt representanter till världsservice och region 9 hålls på hösten vid ett SSR-möte. Vid jämnt årtal väljs sekreterare och kassör. Vid ojämnt årtal väljs ordförande. Region 9-representant väljs jämnt årtal vart fjärde år. Världsservicerepresentant väljs ojämnt årtal vart fjärde år. Val till kommittéeordförande och övriga serviceposter så som webmaster och facebookansvarig hålls på våren jämnt år vid ett SSR-möte.
B. För att vara valbar till styrelsen, måste den som nomineras:
1. Ha kvalifikationer som definieras i §4, Sektion 3.
2. Inse ansvaret i positionen definierad i §4, Sektion 6 och i SSR:s arbetsbeskrivning.
C. För att kunna bli vald till medlem i SSR-styrelsen måste den nominerade vara närvarande vid valmötet eller skriftligen bekräfta sin kandidatur samt erhålla 2/3 majoritet av de röstberättigade medlemmarna.

Sektion 5 – Mandattid
A. Styrelsemedlemmar ska väljas för en period av två år. Världsserviceoch region 9-representanter väljs för en period av fyra år. Nyvalda ska tillträda sin servicepost efter valet.
B. Styrelsemedlemmar ska inte sitta i styrelsen mer än 2 perioder i följd. Efter ett intervall av ett år är medlemmen återigen valbar till en servicepost i styrelsen.
C. När en gsr blir vald till SSR-styrelsen så bör hen upphöra att representera gruppen och gruppen ska om möjligt välja en ny representant.

Sektion 6 – SSR-styrelsens ansvarsområden
A. Ordföranden:
– Ska leda alla möten som SSR och SSR-styrelsen har.
– Ska vara ansvarig för att dagordning upprättas till alla SSR- och styrelsemöten.
– Leda arbetet inför servicekonferensen årligen.
– Ska ha utslagsröst vid dödlägen och delta vid röstsedelförfarande.
– Kan delta i alla ordinarie kommittémöten.
– Ska se till att den ekonomiska årsberättelsen redovisas öppet årligen.
– Ska vara firmatecknare för SSR tillsammans med kassören
– Ansvarar för att det årligen tas fram ett policydokument utifrån den policy som antas på servicekonferensen.

B. Sekreteraren:
– Ska se till att protokoll förs över alla SSR-möten och SSRstyrelsemöten.
– Ska skicka kopia av alla SSR-mötesprotokoll via OA:s nyhetsbrev till alla SSR:s styrelsemedlemmar, kommittéordföranden samt till samtliga grupper i Sverige
– Ska ha tillgång till alla mötesprotokoll från tidigare möten.
– Administrera SSR:s dropbox eller annan variant av gemensamt digitalt lagringsutrymme för SSR

C. Kassören:
– Ska administrera SSR:s ekonomiska tillgångar.
– Ska framlägga en ekonomisk rapport vid varje möte.
– Ska göra en ekonomisk årsberättelse som ska ligga till grund för en årlig budget.
– Ska vara firmatecknare tillsammans med ordföranden.

Sektion 7 – Vakanser och avgångar
A. Om en medlem av SSR-styrelsen inte är närvarande under två på varandra efterföljande möten utan att underrätta om det i förväg, kan serviceposten deklareras vakant av 2/3 av närvarande och röstande medlemmar.
B. Varje styrelsemedlem kan avgå, vid vilken tidpunkt som helst och av vilket skäl som helst, genom att ge ordföranden en skriftlig anhållan om uppsägning.
C. Varje styrelsemedlem i SSR kan sägas upp från sin tjänst i vederbörlig ordning av 2/3 medlemsröster vid ett extra möte ordnat för det ändamålet.

Sektion 8 – Fyllande av vakanser
A. Vakanser ska fyllas av en majoritet röster antingen vid det möte som vakanserna uppstått, vid påföljande möte eller vid ett extra SSR-möte. De personer som väljs ska fylla vakanserna under innevarande period, så
kallat fyllnadsval.
B. Den person som väljs att fylla vakansen i styrelsen ska ha de kvalifikationer som definieras i §4, Sektion 3, och vara medveten om ansvaret i serviceposten som beskrivs och definieras i §4, Sektion 6.

§6 – MÖTEN
Sektion 1 – Ordinarie möten
SSR ska mötas minst 2 ggr/år vid tidpunkt och på plats som bestäms av en majoritet av röstande medlemmar. Vid dessa årliga möten ska val av serviceposter hållas. Det ena av dessa två möten sker i samband med den Servicekonferens som SSR:s styrelse anordnar årligen på våren. Vid mötet på våren fastställer SSR den policy (uppdrag) som ska ligga som grund för det policydokument som ska vägleda SSR-styrelsens arbete under året.

Sektion 2 – Extra möten
Extra möten kan utlysas vid vilken tidpunkt som helst, av en majoritet av
SSR-styrelsen eller genom skriftlig framställning av en majoritet av SSRmedlemmar i enlighet med sektion 4 i denna paragraf.

Sektion 3 – Kallelsemetod
Kallelse till alla SSR-möten ska ske genom utskick av OA:s nyhetsbrev samt via OA:s hemsida.

Sektion 4 – Beslutsmässigt antal ledamöter De röstande medlemmarna som är närvarande vid SSR-mötena ska ha
beslutsmandat för alla SSR:s åtgärder.

Sektion 5 – Mötespolicy
A. Dagordning kan förändras vid tidpunkten för mötet om en majoritet av medlemmarna önskar så.
B. Beslut bör fattas med total enighet men i de fall detta inte är möjligt skall ⅔ majoritet avgöra ärendet.
C. Beslut av ärenden av principiell och/eller fundamental vikt för den framtida inriktningen skall alltid tillkännages minimum fyra veckor i förväg till samtliga gruppservicerepresentanter innan omröstning sker.
D. Röstlängd ska upprättas på varje SSR-möte.

§7 – KOMMITTÉER
Sektion 1 – Ständiga kommittéer
Dessa följande kommittéer kan etableras för att utföra SSR:s syfte på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Ständiga kommittéer inkluderar men begränsas inte till:
A. Kommittéen för information till allmänheten (KIA)
B. Litteraturkommittéen
C. Andra kommittéer som anses vara nödvändiga för att utföra SSR:s arbete.

Sektion 2 – Specialkommittéer
SSR ska utse de specialkommittéer som anses vara nödvändiga och till nytta för SSR.

Sektion 3 – valberedning
SSR bör ha en valberedning som har till uppgift att föreslå personer till vakanta serviceposter samt personer som kan sitta i nästa valberedning. Antal medlemmar i valberedningen ska vara tre personer. SSR-ordföranden ska inte sitta med i valberedningen men kan ge bakgrundsinformation och synpunkter som efterfrågas av valberedningen.

Sektion 4 – Självskrivna medlemmar
A. Tidigare kommittéordföranden kan tjäna som självskrivna resurser i sina respektive kommittéer.
B. Vid behov är SSR-ordföranden självskriven medlem i alla kommittéer förutom i valberedningen.

Sektion 5- Kommittéers bankkonton
Om det bedöms som nödvändigt av styrelsen att kommittén ska öppna ett bankkonto ska följande procedur följas:
1. Kommittéordföranden och SSR:s kassör ska tillsammans vara firmatecknare på kontot.
2. Kommittéordföranden ska ansvara för alla räkenskaper och ska framlägga en detaljerad, specificerad rapport över transaktionerna till SSR inom två månader efter evenemanget till vilket pengar utbetalades eller erhölls.
3. Kommittéordföranden ska ansvara för redovisning av kommitténs räkenskaper under den första månaden varje år. Redovisningen ska ske på samma tidpunkt som redovisningen av SSR:s allmänna konto.
4. SSR:s ordförande eller kassör äger rätt att när som helst begära en ekonomisk redovisning av kommittén. Redovisningen ska vara detaljerad och redovisas skriftligen en månad efter begäran.

Sektion 6 – Vakanser
Skulle en vakans, avgång eller avsägelse av en kommittéordförande uppstå, ska all väsentlig information överlämnas till SSR-ordföranden. Ordföranden ska sedan utse en ny kommittéordförande som ska tjänstgöra till slutet av
mandatperioden.

Sektion 7 – Uppsägning av kommittéordföranden
En kommittéordförande kan sägas upp från sin service position av 2/3 röstmajoritet av SSR-styrelsen. Uppsägningen baseras på grova traditionsbrott eller två på varandra följande gångers oanmäld frånvaro från SSR-mötet.

§8 – KÄLLAN TILL DE EKONOMISKA FONDERNA
A. Frivilliga bidrag från OA-grupperna ska vara den primära inkomsten.
B. I andra hand kan inkomst komma från speciella projekt eller aktiviteter som auktoriserats av SSR i enlighet med tradition 6.
C. SSR kan acceptera donationer från OA-medlemmar i enlighet med OA:s allmänna praxis.
D. Den maximala tillåtna årliga donationen till SSR av enskilda OAmedlemmar är begränsad till den summa som SSR röstat fram och som står upptagen SSR:s policy manual.
E. Accepterande av testamenterad gåva eller donation från utomstående källa är ej tillåtet.
F. Den maximalt tillåtna testamenterade gåvan till SSR av OAmedlemmar är begränsad till den summa som SSR röstat fram och som står upptagen i SSR:s policymanual.
G. SSR ska inte acceptera förvaltningsansvar, distribution eller fördelning av fonder som etableras utanför OA.

Sektion 2 – Kassareserv
Det ska inte vara någon ackumulation av fondmedel förutom det som behövs för det löpande arbetet. Överskottet som budgeteras och bestäms av SSR ska årligen doneras till Region # 9 och till WSO

§9 – PARLAMENTARISK AUKTORITET
SSR ska använda sig av ett arbetssätt som gör att mötena löper effektivt och demokratiskt. Det huvudsakliga ansvaret för att så sker vilar på ordföranden.

§10 – FÖRÄNDRINGAR AV DESSA STADGAR
Dessa stadgar, med undantag av § 2, sektion 2, 3 och 4, kan ändras vid vilken tidpunkt som helst av 2/3 majoritet av SSR:s medlemmar närvarande vid varje ordinarie eller extra möte i SSR, förutsatt att en kopia av de föreslagna ändringarna har erhållits skriftligen av varje grupp som är med i SSR minst en månad före det mötet där förändringarna tas upp. §11 – STÖRRE POLICYFRÅGOR
A. Frågor som rör OA Sverige inom det här geografiska serviceområdet ska hänvisas till SSR.
B. Frågor som relaterar till OA som helhet och som rör ”Subpart A of the Bylaws of Overeaters Anonymous, Inc”. ska hänvisas till Förtroenderådet (WSO).
C. Frågor som rör Subpart B of the Overeaters Anonymous, Inc., eller som relaterar till de Tolv Stegen, de Tolv Traditionerna eller de Tolv Grundprinciperna, ska hänvisas till WSBC.

§12 – UPPLÖSNING
Sektion 1
Vid en eventuell upplösning av SSR ska först eventuella skulder och andra förpliktiganden betalas och därefter ska återstående tillgångar distribueras till WSO och/eller till Region # 9 .

Sektion 2
Ingen del av tillgångarna i SSR ska dock tillfalla eller användas till fördel för eller distribueras till dess medlemmar, förtroendevalda, servicepersoner eller andra privatpersoner. SSR är bemyndigad att betala ut skälig
kompensation för utförd service, för kostnader och för distribution som främjar det ändamål som den skapades för.

Sektion 3 (hämtat från AA)
SSR kan upplösas när 2/3 av medlemmarna förordnar upplösning. Beslut om upplösning av SSR ska godkännas av SSR-möte med 3/4 majoritet.