SSR – OAs serviceorgan

I SSR ingår styrelse och grupprepresentanter för alla OA-grupper i Sverige. SSR-styrelsen består av
ordförande, sekreterare, kassör, världsservice-representant, region-9-representant och kommittéordförande enligt nedan.

Kopplade till SSR finns två kommittéer: KIA – Kommittén för information till allmänheten och Litteraturkommittén. Varje kommitté har en ordförande som ingår i SSR’s styrelse.

Arbetet i KIA innefattar: alla frågor som rör OA’s information till allmänheten och i detta ingår hemsida, Facebook-sida, framtagande av informationsmaterial samt registrering av OA-möten.

Medlemmar i kommittén utgörs av ordförande, webmaster, Facebook-ansvarig, registreringsansvarig och kommittémedlemmar. För att se hur arbetet fördelas i kommittén var god se förslag på struktur nedan. Uppdrag och förslag till KIA kan ges från enskilda OA-medlemmar, SSR, SSR’s styrelse m. fl.

Arbetet i litteraturkommittén innefattar: se till att det finns litteratur till försäljning på hemsida och
på konvent, skicka litteratur till beställaren samt översättning av litteratur och annat material.

Medlemmar i kommittén utgöres av ordförande, översättningskoordinator och kommittémedlemmar. För att se hur arbetet fördelas i kommittén var god se förslag på struktur nedan. Uppdrag och förslag till hemsidekommittén kan ges från enskilda OA-medlemmar, OA-grupper, SSR och SSR’s styrelse m.fl.

Serviceposter SSR-styrelsen

Sekreterare

Kriterier
▪minst 1 års abstinens
▪arbetar med de 12 stegen
▪god kännedom om de 12 traditionerna
▪regelbunden närvaro i en OA-grupp för en period av 2 år och har varit grupprepresentant i 1 år

Väljs för en period om 2 år

▪ Ansvarar för SSR-mailen (ssr@oasverige.org)
▪ Ska se till att protokoll förs över alla SSR-möten och SSR-styrelsemöten och att en kopia av
SSR-mötesprotokoll skickas via OA’s nyhetsbrev till SSR:s styrelsemedlemmar,
kommittéordföranden och till samtliga grupper i Sverige
▪ Skickar ut nyhetsbrev
▪ Ska ha tillgång till alla mötesprotokoll från tidigare möten
▪ Administrera SSR:s Dropbox eller annan variant av gemensamt digitalt lagringsutrymme
▪Svarar på ssr@oasverige.org-mailen.

Kassör

Kriterier
▪minst 1 års abstinens
▪arbetar med de 12 stegen
▪god kännedom om de 12 traditionerna
▪regelbunden närvaro i en OA-grupp för en period av 2 år och har varit grupprepresentant i 1 år

Väljs för en period om 2 år

▪Administrera SSR:s ekonomiska tillgångar.
▪Framlägga en ekonomisk rapport vid varje möte.
▪Göra en ekonomisk årsberättelse som ska ligga till grund för en årlig budget.
▪Vara firmatecknare tillsammans med Ordföranden.
▪Betala fakturor.
▪Ersätta medlemmar för utlägg i samband med service, t.ex. resekostnader.
▪Skicka vidare bidrag till Reg 9/ Världsservicekontoret enligt beslut på SSR-möten.
▪Rapportera hur ekonomin ser ut, pengar på våra konton, ev större utbetalningar osv. vid varje styrelsemöte.
▪Skriva en ekonomisk årsberättelse till SSR-möte.
▪Svara på frågor från medlemmar, grupper, kommittéer kring ekonomi.
▪Sköta ev. kontakt med banken.
▪Informera om tradition 7 dvs vårt ansvar att vara självförsörjande.

Arbetet som kassör i SSR är inte särskilt betungande eftersom det mesta av vår verksamhet sker ute i grupperna, vilka har hand om sin egen ekonomi. Vi har inga medlemsavgifter, lokaler och anställda osv. Vi har överlag väldigt få löpande kostnader under året, någon räkning i månaden om ens det. På våren och hösten i samband med konferenser och konvent är det lite mer att göra. Mest handlar det om att ersätta medlemmar och kommittéer för deras utlägg i samband med planering och genomförande samt betala kostnader och ersättningar för förtroendevalda som deltar på SSR-möten eller internationella konferenser.

Region 9-representant

Kriterier
▪minst 1 års abstinens
▪arbetar med de 12 stegen
▪god kännedom om de 12 traditionerna
▪regelbunden närvaro i en OA-grupp för en period av 2 år och har varit grupprepresentant i 1 år

Väljs för en period om 4 år

▪ Åker på den årliga region-9-sammankomsten och vara länk mellan Region 9 och OA Sverige
▪ Ingår i och gör service i någon av kommittéerna i Region 9

KIA – KOMMITTÉN FÖR INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

Ordförande

Kriterier: Minst 6 månaders sammanhängande abstinens.

Väljs på en period om 2 år.

▪ vara sponsor och ha sponsor
▪ god kännedom om de 12 stegen
▪ god kännedom om de 12 traditionerna
▪ koordinerar arbetet i KIA, kallar till möten mm
▪ ingår i OA Sveriges Service Råds (SSR) styrelse
▪ delta i OA Sveriges Service Råds möten (2 ggr/år)
▪ leder uppdraget med att ta fram KIA material
▪ deltar i att inventera, ta bort och skapa innehåll på hemsidan enligt uppdragsgivarens önskemål tillsammans med webansvarig
▪ ansvara för budget och budgetuppföljning för KIA

Webansvarig

Kriterier: Minst 6 månaders sammanhängande abstinens.

Väljs på en period om 2 år.

▪ Svarar på web-mejlen
▪ Ansvarar för hemside-layouten
▪ Har tillgång till möteslistan-mejlen
▪ Uppdaterar hemsidan och möteslistan
▪ Deltar i att inventera, ta bort och skapa innehåll på hemsidan enligt uppdragsgivarens önskemål

Facebook-ansvarig

Kriterier: Minst 6 månaders sammanhängande abstinens

Väljs för en period om 2 år (kan utses av KIA-kommittén)

▪ Uppdaterar Facebook-sidan
▪ Svarar på frågor på Facebook-sidan

Registreringsansvarig

Kritierier: Minst 3 månaders sammanhängande abstinens.

▪Vara behjälplig till grupperna vid registrering av grupp eller ändringar av uppgifter om gruppen till WSO.
▪Hjälper webbansvarig med mötesrelaterade frågor som kommer till webmailen.
Gör en inventering av möteslista, enligt behov definierat av SSR i Örebro 2017
▪Inventerar möten som är registrerade på WSO inför årligen återkommande servicekonferens

Kommittémedlemmar

Kritierier: 3 månaders sammanhängande abstinens
▪Deltar på kommittémöten
▪Deltar i arbetet med KIA ́s uppdrag
▪Kan ingå i att stötta de övriga posterna i kommitté

LITTERATURKOMMITTÉN

Ordförande

Väljs på en period om 2 år

Kriterier: Minst 6 månaders sammanhängande abstinens.

▪Vara sponsor och ha sponsor
▪God kännedom om de 12 stegen
▪God kännedom om de 12 traditionerna
▪Koordinerar arbetet i litteraturkommittén inklusive samarbetet med
▪översättningskoordinator samt följer upp att skickade beställningar också betalas
▪Ingår i OA Sveriges Service Råds (SSR) styrelse
▪delta i OA Sveriges Service Råds möten (2 ggr/år)
▪Ansvarar för att det finns korrekt information om litteratur på OA Sveriges hemsidaoch i OAs bokhandel samt på konvent.

Översättningskoordinator

Väljs på en period om 2 år

Kriterier: minst 6 månaders sammanhängande abstinens

▪Koordinerar arbetet kring översättning av litteratur
▪Kontaktperson för frågor om översättning inom Sverige
▪Samarbetar med region 9 kring översättning i Region 9
▪Samordnar översättningsarbeten, både uppdrag från SSR, men också initiativ från medlemmar tex pamfletter och workshops.
▪Behöver inte själv översätta eller vara kunnig i översättning

Kommittémedlemmar

▪3 månaders sammanhängande abstinens
▪Deltar på kommittémöten
▪Deltar i arbetet med litteraturkommitteens uppdrag
▪Kan ingå i att stötta översättningskoordinatorn i dess arbete