SSR – OAs serviceorgan

SSR – OAs serviceorgan

Sveriges Serviceråd (SSR) tjänar oa-Sverige som helhet och är det serviceorgan som bland annat ligger bakom denna hemsida. SSR har två per år, ett i samband med servicekonferensen under våren, och det andra vanligtvis under ett retreat i slutet av hösten. Då samlas SSR-styrelsen och representanter för kommittéer och grupprepresentanter och fattar beslut. Alla är välkomna att närvara på dessa möten. SSR-styrelsen består av förtroendevalda och har särskilda styrelsemöten en gång i månaden.

SSR tackar för alla gruppers frivilliga bidrag!

De frivilliga bidragen – enligt sjunde traditionen – går till att hålla OA i Sverige levande och föra budskapet om tillfrisknande vidare. Pengarna i OA går till vår hemsida, tryckning och översättning av litteratur och pamfletter, världsservicerepresentantens resor till Världsservicekonferensen – WSBC. Region 9-representantens resor till Region 9-sammankomsterna, bidrag till OA-medlemmars resor till SSR-möten för särskild service. Vi skickar också pengar vidare till OA internationellt, vars huvudsyfte – enligt femte traditionen – liksom vårt i Sverige, är att föra budskapet vidare till de som fortfarande lider. Till exempel kan mindre bemedlade länder där OA existerar söka bidrag från Världsservicekontoret till översättning av litteratur.

Kontakt: ssr@oasverige.org

Har du frågor så kontakta SSR så hjälper de dig vidare.

Servicestrukturen i OA

ServicestrukturOA:s struktur brukar liknas vid en upp och ned-vänd triangel. Det beror på att de som gör service i OA bara tjänar och styr inte. De brukar kallas för betrodda tjänare, och kan bara komma med förslag. Läs gärna våra tolv traditioner för mer information om hur vår gemenskap fungerar.

Grupperna är självständiga och finns runtom hela världen. De sköter sina praktiska göromål såsom de finner det bäst, vanligen genom regelbundna gruppsamvetsmöten.

Serviceråd finns i flera versioner. Nationella serviceråd (NSB – National Service Board) knyter samman grupper och intergrupper inom ett lands gränser; Språkserviceråd (LSB – Language Service Board) består av grupper och intergrupper som delar samma språk – området sträcker sig vanligtvis över flera länder; Virtuella serviceråd (VSB – Virtual Service Board) är en sammanslutning av internet- och telefonmöten, oberoende av geografisk hemvist. Vanlig service inom ett serviceråd är översättning av litteratur, OI-arbete (offentlig information) och kommunikation inom OA. I Sverige har vi SSR – Sveriges serviceråd, vilket är ett nationellt serviceråd.

De består vanligen av flera intergrupper (i Sverige har vi inte längre intergrupper) och har hand om frågor som är nationella eller berör en hel språkgrupp, alternativt det som berör en sammanslutning av internetmöten och/eller telefonmöten.

Regionerna är geografiska områden som samlar ett större antal grupper, intergrupper och serviceråd. Det finns tio regioner i OA, och Sverige tillhör Region 9. Du kan lära känna de tio regionerna via vår länksida.

Världsservicekonferensen (WSBC – World Service Business Conference) är en årligen återkommande konferens där delegater från intergrupper över hela världen samlas och tar beslut angående viktiga OA-frågor. Världsservicekonferensen utgör OA:s samlade gruppsamvete, och vanliga frågor under den handlar om OA-litteratur, ekonomi och OI-strategier.

Förtroenderådet (BOT – Board of Trustees) är Världsservicekonferensens styrelse, och består av 16 förtroendevalda, bland annat från OA:s 10 regioner. De fungerar som beskyddare av traditionerna och kan även godkänna OA-litteratur.

Världsservicekontoret (WSO – World Service Office) är ett servicekontor som fungerar som administratörer för OA som helhet. De säljer OA-litteratur, har hand om de internationella möteslistorna och hjälper OA-grupper ute i världen med service. De svarar också på brev från intresserade.

Serviceposter i OA Sverige

Service hjälper oss med vårt tillfrisknande.
Serviceposterna i SSR tillsätts på SSR-möte som hålls två gånger per år. Man väljs oftast på två år och ska ha en sammanhängande abstinens på minst 12 månader.

Sveriges Serviceråd
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Region 9-representant
Världsservicerepresentant
Ordförande för Litteraturkommittén
Ordförande för KIA

Litteraturkommittén
– Ordförande
– Översättningskoordinator
– Kommittémedlemmar

Kommittén för information till allmänheten (KIA)
– Ordförande
– Facebookansvarig
– Webmaster
– Kommittémedlemmar

GR – Grupprepresentant
Alla livegrupper och telefonmötesgrupper har en grupprepresentant som för gruppens talan på de två SSR-möten som hålls under året. Respektive grupp kan ha fler serviceposter, t.ex. kassör.