Rapport WSBC 2019 – Growing Our Membership Worldwide

På världs Service Konferensen i Albuquerque 6 t.o.m. 11 maj var vi sammanlagt 188 deltagare med rösträtt, från 17 olika länder; Australien, Österrike Brasilien, Kanada, Costa Rica, Tyskland, Grekland, Israel, Italien, Mexiko, Nya Zeeland, Portugal, Spanien, Sverige, Thailand, England och USA.

Här följer axplock från kommittéers, region representanters och andra förtroendevaldas rapporter för året som varit, samt nyheter som kom upp under årets konferens:

Lifeline – då försäljningen successivt har minskat och förra årets resultat visade på en förlust på $81,000 kommer den att sluta ges ut både digitalt som i tryck fr.o.m. 31 december 2020. Sista beställningen för prenumeration är december 2019. Det finns därför planer på att skapa en plats på internet där OA medlemmar kan skicka in sina personliga berättelser och för andra att läsa.

De förtroendevalda i styrelsen har som förslag att de närmsta åren minska i antal enligt en utfasnings plan som sträcker sig fram till 2024; från att vara 17 förtroendevalda, till 12 i antal. Detta förslag grundar sig på research för hur andra organisationer arbetar och de på ett effektivt och produktivt sätt, men också för att hålla kostnaderna nere. Det här förslaget kommer att tas upp på nästa världs service konferens 2020.

Public Information Kommittén ser över möjligheten att skapa ett arkiv med digitala bilder och fotografier som ska finnas tillgängliga att införskaffa på www.oa.org. Det för att grupper ska kunna använda för att kunna göra banderoller, plakat, affischer m.m.

Den Virtuella Regionen bidrog 2018 med hela $58,000, vilket motsvarar cirka 580 000 kronor.

7:e traditionen som genomfördes sista dagen på konferensen resulterade till: $6,252 och vi från OA Sverige bidrog med $100 av dem.

Nästa Världsservicekonferens i Albuquerque är 20-25 April 2020.

 

 

Find a meetingwww.oa.org har sedan 2018 utvecklat listan så den inte bara innehåller live möten utan också telefon, non-real – time och så kallade hybrid möten och uppdateringen fortsätter under 2019.

OA:s litteratur i e-boksform finner du på Amazon (Kindle), Barners and Noble (Nook) och Apple (Apåple Books). Bob F från Region 9 kommer att skicka mig mer information angående detta; vilka alternativ vi har att välja på och vad det blir för konsekvenser av dem.

The Bulletin kan vi nu läsa på mer än 45 olika språk genom att använda Google översättning. Bra att sprida vidare för dem som tycker att det är svårt med det engelska språket, eller de som varken har svenska eller engelska som modersmål. Att sprida budskapet vidare oavsett vart vi befinner oss och vilket språk vi talar; tradition 5. För att få tillgång till The Bulletin, gå in på www.oa.org och klicka på ”News Bulletin Signup”.

Utöver Facebook (www.facebook.com/overeatersanonymousofficial) kommer OA även att finnas på Instagram. OA medlemmar arbetar just nu med att utveckla en visuellt intressant instagramkonto samtidigt som anonymiteten respekteras. Arbete med det pågår.

Hur kan vi hjälpa dem som bor avlägset, de som saknar live möte eller inte har möjlighet att delta på konvent av olika anledningar, träffa andra OA medlemmar eller gå på livemöte, att känna sig inkluderade?Hybridmöten är ett förslag (en kombination av livemöte och Internet/ telefon.

Stipendium på 2,000 kronor för de grupper som anordnar Välkommen- tillbaka-workshops.

Virtuella Regionens Nyhetsbrev; OA Virtuel News, sänds var 3:e månad och du finner det genom att gå in på www.oavirtualregion.org. De utvecklar även en talar- och sponsorlista för virtuella möten och övervägande av de material som du finner på hemsidan kan översättas. Kommittén Workshops/Outreach/Twelve Step-Within arbetar på att leda Virtual Region Workshops; andra söndagen i varje månad klockan 3 p.m. ET (Eastern Time) i Zoom.

Litteratur och Översättnings kommittén arbetar för att det ska bli lättare att översätta befintliga dokument på www.oa.org och inbjuder varje land att bidra genom att översätta bl.a. ”English Glossary of OA Terms” för att underlätta och öka kvalitén på OA:s litteratur då vi anlitar personer eller företag utanför vår gemenskap. Vill du hjälpa till? Kontakta ssr@oasverige.org.

Vill din grupp nå ut till företag och allmänheten och behöver ekonomiskt bidrag kan ni skicka in en ansökan till Professional Exhibits Fund som ni hittar på www.oa.org.

Öka medvetenheten om att det går att ändra status från ”closed” till ”secret” på Facebook för att skydda OA medlemmars anonymitet.

Öka medvetenheten om mångfald inom OA:s gemenskap; våra symtom och sjukdomsbild kan se väldigt olika ut, men vi är alla maktlösa inför vår gemensamma sjukdom och lösningen är densamma för oss alla. Att vi vill nå ut till fler som ännu inte hittat till OA, som kommer från olika kulturer och samhällen. Att göra det enklare att nå ut och finna gemenskapen i OA oavsett vart i världen vi befinner oss, vilket språk vi talar, kön eller storlek. Som tradition 3 lyder: ”Det enda villkoret för medlemskap i OA är en önskan att sluta äta tvångsmässigt.”

Virtual Service kommittén arbetar på att uppdatera Guidelines for Adressing Disruptive Behaviors Affecting OA Meetings, som riktar sig främst till telefonmöten.

För dig som är yngre OA medlem; 18-30 år, finns det en grupp på Facebook; Overeaters Anonymous YP och telefonmöte i bl.a. Alaska (engelska).

Chair’s report Den nya 2:a upplagan av The Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous har blivit positivt mottagen, 27,000 exemplar har redan sålts. Att översätta och trycka ny OA godkänd litteratur är en kostnad för OA, men försäljningen är en inkomst som gör att vi bl.a. kan stödja tradition 5; att föra budskapet vidare till dem som fortfarande lider. Litteraturförsäljningen har därför gett ett positivt tillskott i OA:s kassa under 2018 och WSO meddelar att vi har gått med vinst detta år. Men försäljningen avtar med tiden och därmed också det ekonomiska bidraget till OA. Genom att du och jag sprider budskapet vidare så fler nykomlingar hittar till OA, växer OA både i gemenskap, som ekonomiskt genom fler sålda böcker. Så fortsätt bidra genom 5:e och 7:e traditionen.

All dokumentation och material som finns på www.oa.org och som har en koppling till den nya upplagan The Twelve Steps and Twelve Traditions of Overeaters Anonymous, som t.ex. sidhänvisningar, kommer att uppdateras och beräknas vara klart till årsskiftet.

Andra mer oväntade utgifter som WSO har mött under året har bl.a. varit att anställa en person för att följa upp den nya Dataskyddsförordningen (DSF) med syftet att stärka skyddet för personer inom EU vid hantering av personuppgifter. Förordningen hindrar organisationer från att databehandla personuppgifter utan samtycke eller anledning och började gälla fullt ut den 25 maj 2018. Detta samt projekt som att sökoptimera och göra det lättare att hitta information på hemsidan www.oa.org, ytterligare finansiering av fonder som bl.a. stödjer publicering av litteratur, översättning och kampanjer, sprida information om OA till verksamheter och företag.

Så fortsätt bidra enligt den 7:e traditionen så att vi kan fortsätta sprida budskapet till dem som fortfarande lider.

USA har infört en skatt som kommer göra det dyrare att beställa litteratur, pamfletter m.m. från www.oa.org.
Reflektion: En anledning till att översätta engelsk litteratur till svenska och därmed hålla kostanden nere genom att försäljningen sker inom Sveriges gränser?

Region 9 som vi i OA Sverige tillhör, har ökat antalet grupper från 859 till 873, en trend som är den motsatta, till skillnad från många av de övriga regionerna där antalet grupper/möten snarare har minskat. Under året har public information kommittén bl.a. arbetat med att nå ut till unga i OA, berättelser om tillfrisknande utifrån professionellas erfarenhet, PI:s podcast och workshops.

Översättnings kommittén har arbetat med översättning av den andra upplagan av bl.a. Anonyma Överätares Tolv Steg och Tolv Traditioner. De vill förmedla till alla serviceråd att det finns en översättingsfond, där alla som behöver, kan ansöka om ekonomiskt bidrag för att klara av kostnaderna. Även översättning under livemöten och konvent då vi i region 9 talar 34 olika språk och underlätta för dem som inte talar annat språk än sitt eget modersmål.

Region 9:s förtroendevalda arbetar även för att välkomna nya möten, inbjuda till samarbete och samverkan, samt främja medvetenheten omThe Twelve Step Workshop and Study Guide.
Nästa Region 9 konferens kommer att hållas 23-25 Oktober 2019, i Rom, Italien.

Och vi har nu fått en ny ordförande i Region 9 som heter Vasiliki T och kommer i från Grekland. Vi välkomnar henne varmt och tackar för hennes villighet att göra service för oss i region 9 och OA Sverige!
Här nedan kan du läsa mer om vem hon är och hennes resa i programmet och vilka servicearbete som hon tidigare gjort.

Förutom konferensen, då de förtroendevalda i styrelsen, världs service- och regionrepresentanter röstar om olika motioner, ändringar i stadgar och förslag till ny policy, har jag deltagit på forum och workshops.

Forum: Each One, Reach One, Every Day – Carrying the Message of Hope

Forumets syfte var att skapa idéer om hur vi OA i världen kan växa i antal och uppmuntra alla medlemmar, grupper och serviceråd att komma samman och arbeta för just detta.

Vi satt i diskussionsgrupper och svarade på frågor som:

 • Vad var det som fick mig att gå på mitt första möte?
 • Hur kan vi välkomna en nykomling på bästa sätt?
 • Hur kan ett live möte och ett telefonmöte hjälpa och supporta varandra?
 • Vilka handlingar kan jag göra för att hjälpa OA att växa och nå ut till dem som ännu inte hittat till OA?

Det var både roligt och intressant att höra gruppens idéer, om vad de själva erfarit och använder sig av i sin hemmagrupp; vilket kunde skilja sig, beroende på vilket land eller stat OA medlemmen tillhörde.
En insikt som kom till mig under detta forum var: För att göra skillnad och skapa en förändring, oavsett om det handlar om mitt eget fortsatta tillfrisknande eller att göra service genom att t.ex. nå ut till en nykomling, behöver jag gå utanför min egen trygghetszon. Om jag stannar inom min bekvämlighetszon kommer jag alltid få samma resultat. Precis som med denna sjukdom; tvångsmässigt ätande, att så länge jag förlitar mig enbart på mina egna tankar och min egen viljekraft kommer jag fortsätta behöva kämpa och aldrig riktigt få uppleva den där befrielsen som många i OA delar om på möten. Men om jag istället lyssnar till en Kraft Större än Mig Själv, arbetar i stegen, går på möten och gör service efter bästa förmåga, har jag allt att vinna. Vi sprider inte bara ett budskap, vi är budskapet! Detta är ett program som handlar om att agera. Så jag tackar för denna påminnelse som jag fick till mig tack vare servicevilliga OA medlemmar; världs service representanter så som Region ordföranden.

Jag har även deltagit på Workshops så som:

 • Growing OA Membership Worldwide How Do We Grow?
 • Men in OA
 • All About Conference
 • Attraction Rather Than Promotion:
  – What Up? Attracting Young Persons
  – Multiplying Recovery – Virtual and F2F

Varje världservicerepresentant är med i en kommitté under året, fram till nästa världsservice konferens 2020. Detta år får jag göra service i Unity With Diversity, som har till syfte och mål att göra OA ännu bättre på att få alla som anser sig vara en tvångsmässig ätare att känna sig välkommen till OA. För oavsett kön, etnicitet, överviktig som underviktig, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, är alla välkomna i OA. Vi kommer bland annat skapa ett frågeformulär som kan användas för att hjälpa en nykomling, eller en återvändare, att dela sin eventuella upplevelse av att känna sig utanför gemenskapen i OA, vad nu orsaken än kan vara. Och med denna handling öka möjligheten till vägledning i hur vi kan bjuda in nykomlingen att känna sig som en del av gruppen och till OA. Fokus på våra likheter; det vi har gemensamt, snare än våra olikheter.

Litteratur som godkändes under konferensen:

 • Body Image, Relationships, and Sexuality: Personal Journeys to Recovery in Overeaters Anonymous’
 • Welcome Back: Suggestions for Members in Relapse and For Those Who Care’ leaflet (en sammansättning av Welcome Back ochMembers in Relapse).

Litteratur som ej godkändes:

 • Dignity of Choice: Establishing a Plan of Eating’ leaflet(sammansättning av Dignity of Choice och A Plan of Eating)

Det blev diskussioner angående manuskriptet Body Image, då representanter frågade sig vad kropp, relationer och intimitet har med tvångsmässigt ätande att göra. Medan andra såg en tydlig koppling mellan sin sjukdom, och hur den påverkar deras kropp och nära relationer.

Dignity of Choice som inte godkändes och röstades ner, var orsaken främst att det i pamfletten ges förslag på matplaner och som inte ansågs vara aktuella eller rent av opassande, då OA talar för att det inte är en dietklubb och inte förespråkar någon speciell matplan.

Motioner som godkänts (för att läsa mer, se bilaga/länk):

B, C, D, E, F, H, J, K.

Ändringar i stadgarna som godkänts(för att läsa mer, se bilaga/länk):

5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Principer som godkänts:

WSBC 2019 accepterade följande OA definition och beskrivning av Abstinsens och Tillfrisknande:

1) Abstinens (Abstinence): The act of refraining from compulsive eating and compulsive food behaviors whilst working towards or maintaining a healthy body weight.

2) Tillfrisknande( Recovery): Removal of the need to engage in compulsive eating behaviors.

Spiritual, emotional, and physical recovery is achieved through working and living the Overeaters Anonymous Twelve Step program.”

Nyval av förtoendevalda:

 • Hanna – Region 2
 • Barbara – Region 5
  Beth B – Region 6
 • Andrea ‘Andi’ – Region 8
 • Vassiliki – Region 9
 • Letitia – Region 10

General Service Trustee: Tina

Vi välkomnar dem alla och tackar för deras servicevillighet att bidra till OA som helhet och fortsätta allas vårt uppdrag; att sprida budskapet vidare.

Jag vill tacka för en vecka fylld av OA möten, OA medlemmar med så mycket kunskap, servicevillighet för OA och decennier av tillfrisknande, skratt, svåra beslut om vad som bäst gynnar OA som helhet och går i linje med OA:s 12 traditioner och principer, inspiration, självrannsakan, dans, frågeställningar att ta hem till gruppsamvetet i OA Sverige och en Högre Kraft som bär och vägleder i alla våra angelägenheter. Jag tar villigt emot denna hjälp, för ensam klara jag det aldrig.

Tack för denna gång och här följer en sammanfattning på de motioner och förslag till ändring i stadgar som togs upp på Världsservice konferensen, översatt till svenska. (Länk till Original och Sammanfattad Rapport på engelska finner du i slutet av rapporten.

//Sandra B, Tvångsmässig Ätare och Guds tjänare genom Service i OA.

Motion A

Nedröstad

Att engelsk OA godkänd litteratur och annat material ska undvika slang, dialekt, fackspråk; hålla språket enkelt och tydligt.

Syfte med motionen var att göra det lättare för andra länder att översätta, samt att behålla budskapet; dess mening, i texten.

Anledning till att den blev nedröstad grundades främst på att Litteraturs- och Översättningskommittén redan idag arbetar för att göra just detta och därför inte behöver stå som en policy.

Motion A-a

Godkänd med restriktioner

Ny litteratur; Body Image, Relationships, and Sexuality: Personal Journeys to Recovery in Overeaters Anonymous.

Personliga berättelser om deras relation till sin kropp, relationer och sexualitet.

Villkor: att det i början av boken lägger till den nya definitionen av abstinens och tillfrisknande.

Motion A-b
Nedröstad, åter till Litteratur kommittén att arbeta på.

Pamfletterna Dignity of Choice och A plan of Eating har gjorts om till en pamflett vid namnet: Dignity of Choice: Establishing a Plan of Eating.

En bidragande orsak till att denna motion blev nedröstad var innehållet av tre förslag på matplaner som ansågs vara föråldrad, sakna vetenskaplig grund då det förslagen på matplan kommer från 3 OA- medlemmar, samt att det ifrågasätts om OA överhuvudtaget ska ge förslag vad gäller utformning av OA medlemmars personliga matplan, då vi samtidigt säger att vi inte är en dietklubb och rekommenderar alla att ta kontakt med en professionell kostrådgivare om du behöver hjälp med att ta reda på vad som är bäst just för dig.

page12image8378560page12image8378176page12image8378752

Motion A-c Litteratur

Godkänd med restriktioner

Pamfletterna Welcome Back och Members in Relapse har slagits ihop till en pamflett vid namnet; Welcom Back: Suggestions for Members in Relapse.

Villkor: så fort den nya pamfletten finns tillgänglig i bokhandeln
på www.oa.org, kommer de gamla pamfletterna att tas bort, men finns kvar fram tills dess och får fortsätta att säljas.

Motion B

Godkänd

Ändringar och förtydligande i Policyn angående hantering av litteratur, som t.ex. vid avbruten utgivning, format eller att litteraturen ej längre ges ut och går till försäljning. Syftet är att underlätta arbetet med OA godkänd litteratur och att den är viktig för nykomlingar som medlemmar i OA.

WSBC Policy 2008a

Motion C

Godkänd

Ny definition av Abstinens och Tillfrisknande.

Syfte är att göra det tydligt för den person som fortfarande lider, vad abstinens i OA är och hoppet om tillfrisknande betyder för den personen.

page13image8379328page13image8379520page13image8380096page13image8380288

WSBC Policy 1988b

Motion D

Godkänd

Grupper; så kallade Hybrid möten, behöver enbart registrera sig en gång. Hybrid möten inkluderas på www.oa.org under de möteslistor som är passande enligt dennes form; t.ex. ett Live möte kombinerat med telefon.

Syfte att göra det enkelt för Hybrid möten att finnas där för dem som vill tillfriskna och att erkänna hybridmöten som ett legitimt OA möte.

WSBC Ny Policy

Motion E

Godkänd utan diskussion.

Upplösa Web/Technology kommittén, då vi nu har en Digital Region. Syfte: uppdatera policy manualen.
WSBC Policy 2009a (struken).

Motion F

Godkänd

Att OA som ideell organisation accepterar erbjudandet från Google att utan kostnad få tillgång till Google’s Custom Search. Att detta ej strider mot tradition 7.

Motion H

Godkänd

page14image8347520page14image8347712page14image8347904page14image8348096page14image8348288

Samla årliga event, som bl.a. OA:s födelsedag, Unity Day och International Day Experiencing Abstinence i en och samma policy.

WSBC Policies 19876a, 1992b, 2017c

Motion I

Nedröstad

Att alla styrelse- och kommittémöten ska ske via internet, med undantag för de möten som sker under själva Världsservice konferensen.

Motion J

Godkänd

Uppdatering av Business Conference Policy manual.

Att upphäva WSBC Policy 2016 då den skapades för att Virtual Services Conference kommittée (VSCC) skulle förbereda för den Virtuella Regionen, vilket nu är uppnått och de har gått samman.

Motion K

Godkänd

Påstående i relation till Offentliga och Social media; att alla är ansvariga för sin egen anonymitet, men att alla registrerade virtuella grupper ska informera dem som deltar på mötet att deras anonymitet inte är helt skyddad.

Hitta alternativ till hur vi kan skydda anonymiteten i ”Guidelines for Anonymity in the Digital World”.

Motion M

page15image8350976page15image8351168page15image8351360page15image8351552

Drogs tillbaka.

Motion O

Nedröstad; 89 Ja 93 Nej

WSBC Policy 1993a

Förslag på ny text/bön som möten och konvent rekommenderas att använda när de går mot avslut.

Motion P

Skjuts fram på obestämd tid.

Att de förtroendevalda i styrelsen ser över fler alternativ hur nykomlingar kan få information och tillgång till ”nykomlingsbrevet” på internet.

1 Förslag på ändring i stadgar

Hänvisas åter till kommittén

2 Förslag på ändring i stadgar

Drogs tillbaka

3 Förslag på ändring i stadgarnaNedröstad: 93 Ja 81 Nej

page16image8381056page16image8380672page16image8381824page16image8382016page16image8382208

Att en person som lever upp till kriterierna och är intresserad av en servicepost som förtroendevald i styrelsen ska kunna vara med i valet då de endast deltagit ett, utav två år som delegat.

OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article IX – Board of Trustees, Section 4

5 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Stryka i texten E-post och/eller och enbart behålla ”elektronisk överföring”, för att uppdatera till aktuell hantering.

Bylaws, Subpart B, Article VI, Section 3

6 Förslag på ändringar i stadgar

Godkänd utan diskussion

Stryka i texten E-post och/eller och enbart behålla ”elektronisk överföring”, för att uppdatera till aktuell hantering.

Bylaws, Subpart B, Article VII, Section 4

7 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Stryka i texten E-post och/eller och enbart behålla ”elektronisk överföring”, för att uppdatera till aktuell hantering.

Bylaws, Subpart B, Article VIII, Section 3

8 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

page17image8352896page17image8354240page17image8353088page17image8353664page17image8353856page17image8354048page17image8354624

Ändra i texten för att förtydliga Region Ordförande kommitténs roll i relation till Förtroendevalda i styrelsen och medlemskapet.

Bylaws, Subpart B, Article XI, Section 3

9 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Uppdatera och stryka text för att de ska överensstämma med aktuella tillvägagångssätt (Virtual Services Trustee som ej längre är aktuell då vi nu har Region 11)

Bylaws, Subpart B, Article IX, Section 5

10 Förslag på ändring i stadgar

Godkänd utan diskussion

Lägga till i texten att även kandidater till förtroendeposter, och som inte är delegater, får adressera Världsservice konferensen.

Bylaws, Subpart B, Article X, Section 3 11 Förslag på ändringar i stadgarna

Drogs tillbaka

12 Förslag på ändringar i stadgarna

Godkänd

Att de förtroendevalda i styrelsen har rätt att upplösa en Konferens kommitté som de själva har etablerat, men som inte har utfört service under mer än ett år.

page18image8382976page18image8383360page18image8383936page18image8384128

Att en Konferens Kommitté som agerat under Världsservice konferensen kan upplösas av de förtroendevalda i styrelsen om de visar sig att inte ha arbetat eller haft möten utanför Världsservice konferensen under mer än ett år. En motion för att upplösa kommittén läggs till beaktande på följande årets WSBC: s dagordning.

OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article XI – Conference Committees, genom att lägga till en ny sektion 5 och omnumrera följande sektioner.

13 Förslag på ändring i stadgar

Nedröstad

Att förtydliga att alla nivåer av serviceorgan; inte bara Världs Service Konferensen, använder sig av och praktiserar OA:s 12 steg och 12 traditioner, vägledda av de 12 koncepten för Service.

Förslag att ändra OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article III – Twelve Concepts, Concepts 2, 6, 7, 8, and 11.

4 Förslag på ändring i stadgar

Nedröstad

Att virtuella intergrupper också får delta i aktiviteter (inklusive rösta) i en annan region, med denna regions tillåtelse.

Förslag på ändring i OA, Inc. Bylaws, Subpart B, Article VII – Regions, Section 2 – Composition.

Länk till Sammanfattad Rapport (engelska):

https://oa.org/files/pdf/Wrap-Up-19.pdf

Den slutliga rapporten från WSBC kommer att finnas på www.oa.orgunder Documents i augusti 2019.

page19image8384320page19image8385472page19image8385664page19image8385856

Tack!
//Sandra B, Världsservice representant OA Sverige